Click here for a full list of my publication list.


2023

 • Sichen Jiao, Yujian Sun, Junyang Wang, Dekai Shi, Yapei Li, Xiangkang Jiang, Fangwei Wang, Yuanpeng Zhang*, Jue Liu, Xuelong Wang, Xiqian Yu, Hong Li, Liquan Chen, Xuejie Huang, Adv. Energy Mater. 2023, 13, 2301636.

 • Zhi Deng, Diancheng Chen, Mingyang Ou, Yuanpeng Zhang, Jia Xu, Dixing Ni, Zhaoran Ji, Jiantao Han, Yang Sun, Shuai Li, Chuying Ouyang, Zhaoxiang Wang, Adv. Energy Mater. 2023, 13, 2300695.

 • Yujian Sun, Sichen Jiao, Junyang Wang, Yuanpeng Zhang*, Jue Liu*, Xuelong Wang*, Le Kang, Xiqian Yu*, Hong Li, Liquan Chen, and Xuejie Huang, J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 21, 11717–11726.

 • Zheng Sun, Ji Zhang, Huajie Luo, Yonghao Yao, Na Wang, Liang Chen, Tianyu Li, Changzheng Hu, He Qi, Shiqing Deng, Leighanne C. Gallington, Yuanpeng Zhang, Joerg C. Neuefeind, Hui Liu, and Jun Chen, J. Am. Chem. Soc., 2023, 145, 11, 6194–6202.

 • Hui Liu, Xiaoming Shi, Yonghao Yao, Huajie Luo, Qiang Li, Houbing Huang, He Qi, Yuanpeng Zhang, Yang Ren, Shelly D. Kelly, Krystian Roleder, Joerg C. Neuefeind, Long-Qing Chen, Xianran Xing, and Jun Chen, Nat. Commun., 14, 1007 (2023).

 • Y. Zhang*, J. Liu and M. G. Tucker, Acta Cryst. (2023). A79, 20-24.

2022

 • Qiang Li, Jing Sun, Yuanpeng Zhang, Tianyu Li, Hui Liu, Yili Cao, Qinghua Zhang, Lin Gu, Takashi Honda, Kazutaka Ikeda, Toshiya Otomo, Kun Lin, Jinxia Deng, and Xianran Xing, Nano Lett. 2022, 22, 23, 9405–9410.

 • Xin Wang, Brianna L. Musicó, Corisa Kons, Peter C. Metz, Veerle Keppens, Dustin A. Gilbert,, Yuanpeng Zhang, Katharine Page, APL Mater. 10, 121102 (2022).

 • Qiang Zhang*, Yuanpeng Zhang*, Masaaki Matsuda, Vasile Ovidiu Garlea, Jiaqiang Yan, Michael A. McGuire, D. Alan Tennant, Satoshi Okamoto. J. Am. Chem. Soc., 2022, 144, 14339-14350.

2021

 • J Marcial, Y Zhang, X Zhao, H Xu, A Mesbah, ET Nienhuis, S Szenknect, JC Neuefeind, J Lin, L Qi, AA Migdisov, RC Ewing, N Dacheux, JS McCloy and X Guo, Thermodynamic non-ideality and disorder heterogeneity in actinide silicate solid solutions, npj Mater. Degrad., 2021, 5 (1), 1-14.

 • Mingyang Ou, Yuanpeng Zhang, Yongcheng Zhu, Chenyang Fan, Shixiong Sun, Jintai Feng, Xueping Sun, Peng Wei, Jia Xu, Jian Peng, Xianyong Wu, Gang Jiang, Qing Li, Chun Fang and Jiantao Han, Local Structures of Soft Carbon and Electrochemical Performance of Potassium-Ion Batteries, ACS Appl. Mater. Interf., 2021, 13 (24), 28261-28269.

 • Peng Jian, Ou Mingyang, Yi Haocong, Sun Xueping, Zhang Yuanpeng, Zhang Bao, Yu Ding, Wang Feng, Gu Songqi, Lopez Carlos, Zhang Wang, Liu YI, Fang Ju, Wei Peng, Li Yuyu, Miao Ling, Jiang Jianjun, Fang Chun, Li Qing, Fernandez-Diaz Maria Teresa, Alonso Jose Antonio, Chou Shulei and Han Jiantao, Defect-free-induced Na+ disordering in electrode materials, Energy Environ. Sci., 2021, 14, 3130-3140.

 • F. P. Marlton, Z. Zhao, Y. Zhang, T. E. Proffen, C. D. Ling and B. J. Kennedy, Lattice Disorder and Oxygen Migration Pathways in Pyrochlore and Defect-Fluorite Oxides, Chem. Mater., 2021, 33 (4) 1407-1415.

 • Santanu Roy, Shobha Sharma, Waruni V Karunaratne, Fei Wu, Ruchi Gakhar, Dmitry S Maltsev, Phillip Halstenberg, Milinda Abeykoon, Simerjeet K Gill, Yuanpeng Zhang, Shannon M Mahurin, Sheng Dai, Vyacheslav S Bryantsev, Claudio J Margulis and Alexander S Ivanov, X-ray scattering reveals ion clustering of dilute chromium species in molten chloride medium, Chem. Sci., 2021, 12, 8026-8035.

2020

 • C. Li, Y. P. Zhang, J. Liu and H. A. Graetsch. Long-Range and Local Structure of SrxBa1–xNb2O6 (x = 0.33 and 0.67) across the Ferroelectric–Relaxor Transition, Chem. Mater., 2020, 32 (5), 1844-1853.

 • Yuanpeng Zhang, Maksim Eremenko, Victor Krayzman, Matthew G. Tucker, Igor Levin, New capabilities for enhancement of RMCProfile: instrumental profiles with arbitrary peak shapes for structural refinements using the reverse Monte Carlo method, J. appl. Crystallogr., 2020, 53 (6) 1-10.

 • Bo Jiang, Craig A Bridges, Raymond R Unocic, Krishna Chaitanya Pitike, Valentino R Cooper, Yuanpeng Zhang, De-Ye Lin and Katharine Page, Probing the Local Site Disorder and Distortion in Pyrochlore High-Entropy Oxides, J. Am. Chem. Soc., 2020, 143 (11), 4193-4204.

 • Zhi Deng, Mingyang Ou, Jing Wan, Shuai Li, Yuyu Li, Yuanpeng Zhang, Zhe Deng, Jia Xu, Yuegang Qiu, Yi Liu, Chun Fang, Qing Li, Li Huang, Jinlong Zhu, Songbai Han, Jiantao Han and Yusheng Zhao, Local Structural Changes and Inductive Effects on Ion Conduction in Antiperovskite Solid Electrolytes, Chem. Mater., 2020, 32 (20), 8827-8835.

2019

 • Y. P. Zhang, M. McDonnell, W. Liu and M. G. Tucker*. Reverse Monte Carlo modeling for low-dimensional systems, J. Appl. Cryst., 2019, 52, 1035-1042.

 • Y. P. Zhang, M. McDonnell, S. A. Calder and M. G. Tucker*. Mechanistic Insights into the SuperexchangeInteraction-Driven Negative Thermal Expansion in CuO, J. Am. Chem. Soc., 2019, 141, 6310-6317.

 • Y. P. Zhang, T. Scholz, R. Dronskowski, M. McDonnell and M. G. Tucker. Local magnetic cluster size identified by neutron total scattering in the site-diluted spin glass SnxFe4-xN (x=0.88). Phys. Rev. B, 2019, 100, 014419.

-2019

 • N. R. C. Corsini, Y. P. Zhang, W. R. Little, A. Karatutlu, O. Ersoy, P. D. Haynes, C. Molteni, N. D. M. Hine, I. Hernandez, J. Gonzalez, F. Rodriguez, V. V. Brazhkin and A. Sapelkin*. Pressure-induced amorphization and a new high density amorphous metallic phase in matrix-free Ge nanoparticles, Nano Lett., 2015, 15, 7334-7340.

 • A. Karatutlu, M. Song, A. P. Wheeler, O. Ersoy, W. R. Little, Y. P. Zhang, P. Puech, F. S. Boi, Z. Luklinska and A. V. Sapelkin. Synthesis and structure of free-standing germanium quantum dots and their application in live cell imaging, RSC Adv., 2015, 5, 20566-20573.

 • Y. P. Zhang, W. Liu and R. Wang*. From ZnS nanoparticles, nanobelts to nanotetrapods: the ethelenediamine modulated anisotropic growth of ZnS nanostructures, Nanoscale, 2012, 4, 2394-2399.